Cài Đặt Cookie

Website của chúng tôi sử dụng cookie. Một cookie là một tệp có chứa mã định danh (một chuỗi các ký tự và số) được một máy chủ web gửi tới một trình duyệt web và được trình duyệt này lưu trữ. Mã định danh sau đó được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Cookie có thể là cookie “dài hạn” hoặc cookie “theo phiên”: một cookie dài hạn sẽ được một trình duyệt web lưu trữ và sẽ còn hiệu lực cho đến ngày nó hết hạn, trừ phi bị người dùng xóa trước ngày hết hạn; mặt khác, một cookie theo phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên của người dùng, khi trình duyệt web bị đóng. Các cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng đích danh một người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết đến thông tin được lưu trữ và lấy từ các cookie. {CHỌN CỤM TỪ CHÍNH XÁC Chúng tôi chỉ sử dụng cookie theo phiên / chỉ sử dụng cookie dài hạn / sử dụng cả cookie theo phiên lẫn cookie dài hạn trên website của chúng tôi.}

Tên của các cookie mà chúng tôi sử dụng trên website của mình và các mục đích mà chúng được sử dụng được nêu ra dưới đây:

chúng tôi sử dụng Google Analytics và Adwords trên website của mình để nhận ra một máy tính khi một người dùng {BAO GỒM TẤT CẢ VIỆC SỬ DỤNG CỦA CÁC COOKIE ĐÓ TRÊN WEBSITE CỦA BẠN truy cập website / theo dõi người dùng khi họ điều hướng website / cho phép sử dụng giỏ hàng trên website / cải thiện tính khả dụng của website / phân tích việc sử dụng website / quản trị website / ngăn ngừa gian lận và cải thiện tính bảo mật của website / cá nhân hóa website cho từng người dùng / nhắm mục tiêu các quảng cáo có thể là sở thích đặc biệt đối với những người dùng cụ thể / mô tả (các) mục đích};

Hầu hết trình duyệt cho phép bạn từ chối chấp nhận cookie—ví dụ:

trong Internet Explorer (phiên bản 10), bạn có thể chặn các cookie bằng cách sử dụng cài đặt ghi đè xử lý cookie có sẵn khi nhấp vào “Tools” (“Công cụ”), “Internet Options” (“Tùy chọn Internet”), “Privacy” (“Quyền riêng tư”) và “Advanced” (“Nâng cao”);

trong Firefox (phiên bản 24), bạn có thể chặn tất cả cookie bằng cách nhấp vào “Tools”, “Options”, “Privacy”, chọn “Use custom settings for history” (“Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử”) từ trình đơn thả xuống và bỏ chọn “Accept cookies from sites” (“Chấp nhận cookie từ các website”); và

trong Chrome (phiên bản 29), bạn có thể chặn tất cả các cookie bằng cách truy cập trình đơn “Customize and control” (“Tùy chỉnh và kiểm soát”) rồi nhấp vào “Settings” (“Cài đặt”), “Show advanced settings” (“Hiển thị cài đặt nâng cao”) và “Content settings” (“Cài đặt nội dung”), sau đó chọn “Block sites from setting any data” (“Chặn các website cài đặt bất kỳ dữ liệu nào”) bên dưới tiêu đề “Cookies”.

Việc chặn tất cả các cookie sẽ có tác động tiêu cực đến tính khả dụng của nhiều website. Nếu bạn chặn cookie, bạn sẽ không thể sử dụng mọi tính năng trên website của chúng tôi.